Wniosek elektroniczny

DATA POCZĄTKU ROCZNEGO OKRESU UBEZPIECZENIA

Więcej informacji na temat wariantu

Wariant I - TAK

Ochrona Prawna Zawodowa: 

  • Ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń  medycznych;
  • Ochrona prawna w zakresie postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu – przed organami samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej;
  • Ochrona prawna umów związanych z wykonywaniem zawodu m.in. umowy OC, umowy z NFZ, umowy najmu pomieszczeń służących do wykonywania zawodu;
  • Ochrona Prawna i asysta prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń;
  • Ochrona prawna i asystę prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, również znieważenie;
  • Ochrona prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • Ochrona prawna prawa pracy;
  • Ochrona prawna w zakresie naruszenia dóbr  osobistych;
  • Ochrona prawna w zakresie prawa prasowego;
  • Ochrona prawna w zakresie danych osobowych.

Wariant II - TAK

Ochrona Prawna Zawodowa (zakres wariantu I) + Ochrona Prawa Życia prywatnego Lekarza i jego Rodziny

  • Ochrona prawna przy dochodzeniu własnych odszkodowań przez ubezpieczonego, z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa albo majątkowa ubezpieczonego;
  • Ochrona Prawna i asysta prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń;
  • Ochrona prawna umów, obejmują obronę interesów ubezpieczonego z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym i praw rzeczowych;
  • Ochrona prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • Ochrona prawna w zakresie danych osobowych;
  • Ochrona prawna prawa pracy;
  • Ochrona prawna w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

Ustawowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73 danych osobowych udostępnionych przeze mnie w związku z zawieraniem na moją rzecz umów ubezpieczenia. Wskazane dane mogą być wykorzystywane dla celów związanych z zawieraniem i wykonywaniem wskazanych umów i w tym zakresie, z uwagi na prowadzoną przez APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.. działalność brokerską, przekazywane innym podmiotom, w szczególności zakładom ubezpieczeń, przy zachowaniu wszystkich wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych środków ostrożności. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie pozostałej działalności prowadzonej przez APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o. w celach marketingowych i promocyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.