Prawnik dla lekarza

Logo Gothaer

INFORMACJE OGÓLNE

Program Ubezpieczenia ochrony prawnej obejmuje ochroną życie zawodowe lekarza (wariant I ) oraz zawodowe i prywatne (Wariant II)

Photo Medbroker

Wariant I - Ochrona Prawna Zawodowa

 1. Ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko ubezpieczonemu, dochodzonych w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym, obejmuje obronę przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych, zarzucanych ubezpieczonemu, których następstwem jest szkoda osobowa lub majątkowa osoby trzeciej, a które wynikają z zaniechania lub działania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu,
 2. Ochrona w postępowaniu karnym, w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia, stawianym ubezpieczonemu, w związku z wykonywaniem zawodu, a także obrona w toku postępowania dyscyplinarnego przed organami samorządu zawodowego. Dotyczy również wnoszenia przez lekarza lub lekarza dentystę prywatnego aktu oskarżenia w przypadku przestępstw pomówienia lub znieważenia,
 3. Ochrona prawa przy dochodzeniu odszkodowań przez ubezpieczonego, obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa albo majątkowa ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu, w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych i dobrego imienia lekarza lub lekarza dentysty,
 4. Ochrona prawna umów, obejmuje obronę interesów ubezpieczonego z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym, niezależnie od faktu czy polega ona na dochodzeniu praw, czy obronie interesów, w związku z żądaniem strony przeciwnej, jeżeli umowy te dotyczą wykonywania przez ubezpieczonego zawodu, w tym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowy bezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, umowa najmu pomieszczeń służących wykonywaniu zawodu,
 5. Ochrona prawna administracyjna, obejmuje postepowania administracyjne, związane z wykonywaniem zawodu prowadzone przed organami administracji publicznej,
 6. Ochrona prawna prawa pracy, obejmuje obronę prawną interesów ubezpieczonego, jako   pracownika, w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 7. Ochrona prawna ubezpieczeń społecznych, obejmuje wyłącznie sądową obroną interesów ubezpieczonego w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.
 8. Ochrona prawna w zakresie danych osobowych,
 9. Ochrona prawna w zakresie dóbr osobistych - obrona interesów Lekarza w związku z naruszeniem jego dobrego imieniu, czci lub wizerunku,
 10. Ochrona prawna w zakresie prawa prasowego.

Wariant II – Ochrona Prawna Zawodowa (zakres Wariantu I) + Ochrona Prawa Życia Prywatnego Lekarza i jego Rodziny, w zakresie:

 1. Ochrona prawa przy dochodzeniu własnych odszkodowań przez ubezpieczonego, z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda osobowa albo majątkowa ubezpieczonego,
 2. Obrona w postępowaniu karnym, w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia, stawianym ubezpieczonemu,
 3. Ochrona prawna umów, obejmuje obronę interesów ubezpieczonego z tytułu umów o charakterze zobowiązaniowym i praw rzeczowych, niezależnie czy ochrona polega na dochodzeniu praw, czy obronie interesów, w związku z żądaniem strony przeciwnej,
 4. Ochrona prawna w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
 5. Ochrona prawna w sprawach podatkowych, związanych z pojazdami ubezpieczonego,
 6. Ochrona prawna prawa pracy, obejmuje obronę prawną interesów ubezpieczonego, jako pracownika, w zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 7. Ochrona prawna ubezpieczeń społecznych, obejmuje wyłącznie sądową obroną interesów ubezpieczonego w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Info

Rekompensowane koszty

Photo Medbroker

W ramach limitu do 1.000.000,00 zł na każde zdarzenie na jedno zdarzenie, w tym podlimit na kaucję w postępowaniu karnym 100.000,00 zł, w programie PRAWNIK DLA LEKARZA, Ubezpieczyciel refunduje w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia następujące koszty, obejmujące niezbędne i celowe wydatki dotyczące obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, opłacane w uzgodnieniu z pełnomocnikiem Ubezpieczonego (również z góry): w szczególności:

 1. koszty wynagrodzenia adwokata. W przypadku konieczności obrony praw ubezpieczonego za granicą Gothaer pokrywa koszty 2 adwokatów – jednego w Polsce, drugiego za granicą,
 2. koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
 3. koszty postępowania sądowo-administracyjnego
 4. koszty postępowania egzekucyjnego,
 5. koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego,
 6. opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej,
 7. koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania – w formie nieoprocentowanej pożyczki,
 8. koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, zobowiązany jest do ich pokrycia,
 9. koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne,
 10. koszty podróży,
 11. koszty opinii biegłych rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym (z listy Gothaer bądź uzgodnionego z Gothaer),
 12. koszty tłumaczenia dokumentów,
 13. koszty konsultanta public relations mające na celu zaprzestanie naruszeń dóbr osobistych oraz usunięcie skutków, w szczególności odbudowę wizerunku Lekarza - podlimt 3000 PLN

Koszty ponoszone przez Gothaer obejmują podatek od towarów i usług VAT, o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT.

Logo Gothaer
 

Zasady rekompensowania

W Programie PRAWNIK DLA LEKARZA pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów, których zwrot gwarantowany jest w warunkach ubezpieczenia odbywa się w sposób następujący:

 • Koszty ponoszone przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od towarów i usług (podatek VAT), o ile Ubezpieczony nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenia podatku VAT;
 • koszty adwokata poleconego ubezpieczonemu przez Towarzystwo pokrywane są bezgotówkowo na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy adwokatem a Towarzystwem;
 • koszty adwokata wybranego przez ubezpieczonego pokrywane są – w zależności od decyzji ubezpieczonego:
  1. bezgotówkowo na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy adwokatem a Towarzystwem na podstawie faktury wystawionej przez adwokata na ubezpieczonego, przedłożonej Towarzystwu;
  2. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów wyłożonych przez ubezpieczonego - na podstawie faktury wystawionej przez adwokata na ubezpieczonego, przedłożonej Towarzystwu, według obowiązujących zasad:
   1. dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez adwokata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się za należne kwoty stawek minimalnych określonych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokatów;
   2. dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez uprawnionego prawnika na terytorium innych państw stosuje się stawki ustawowe przewidziane za daną czynność w danym systemie prawnym,
   3. w razie braku w danym państwie regulacji prawnej dotyczącej wysokości stawek, lub w przypadku, gdy prawodawstwo danego kraju dopuszcza uznanie w kształtowaniu tych stawek w obrocie, wynagrodzenie za świadczenie określonego typu usługi prawnej nie może być wyższe od średnich stawek rynkowych obowiązujących w danym kraju,
   4. jeżeli obrona interesów prawnych Ubezpieczonego dotyczy wyłącznie postępowania przedsądowego, Ubezpieczyciel przejmuje koszty wynagrodzenia adwokata do wysokości określonej w pkt. a), ustalonej według zasad określonych w przepisach, stanowiących podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Odpowiednio stosuje się postanowienia punktów b) – c), z tym że w przypadku, gdy w danym państwie istnieje system opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przedsądowym, stosuje się te przepisy. Koszty przedsądowej obrony zaliczane są na poczet kosztów w postępowaniu sądowym
 • koszty opłat sądowych lub opłat w innych postępowaniach oraz zaliczki na koszty postępowania (np. koszty opinii biegłego) i inne koszty o tym charakterze
  1. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów wyłożonych przez ubezpieczonego - na podstawie dowodu potwierdzającego poniesienie l tych kosztów (np. potwierdzenie przelewu, kserokopia pisma procesowego opatrzonego znaczkami sądowymi z potwierdzeniem wpływu do sądu);
  2. w formie przelewu środków na poczet kosztów – na podstawie wniosku ubezpieczonego bądź reprezentującegoj go adwokata oraz dowodu potwierdzającego wysokość kosztów (np. postanowienie Sądu dotyczące zaliczki na poczet kosztów biegłego, projekt pisma procesowego, etc.); przy czym Towarzystwo zobowiązuje się dokonać przelewu w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania takiego wniosku nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki procesowe związane z nie dotarciem środków na wskazany rachunek w określonym terminie
 • koszty postępowania sądowego lub administracyjnego, nie uiszczone zaliczkowo- jako zwrot ubezpieczonemu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym (tzw. „kaucja”) - jako zwrot ubezpieczonemu kwoty wpłaconej przez ubezpieczonego – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • zwrot zasądzonych od ubezpieczonego kosztów strony przeciwnej – w zależności od decyzji ubezpieczonego
  1. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego albo
  2. bezpośrednio na właściwy rachunek wskazany przez stronę przeciwną na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • zwrot zasądzonych od ubezpieczonego kosztów strony przeciwnej – w zależności od decyzji ubezpieczonego
  1. jako zwrot ubezpieczonemu kosztów poniesionych przez ubezpieczonego albo
  2. bezpośrednio na właściwy rachunek wskazany przez stronę przeciwną na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu;
 • zwrot innych kosztów, których pokrycie jest gwarantowane w ramach umowy ubezpieczenia na podstawie dowodu ich poniesienia przez ubezpieczonego.
 • koszty podróży – koszty ponoszone przez Ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego, wyłącznie jeżeli stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe: koszt przejazdu koleją w wagonie drugiej klasy albo koszt przelotu samolotem liniowym w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość wynosi ponad 1500 km albo koszt przejazdu własnym samochodem zgodnie z przepisami o podróżach służbowych obowiązującymi w dniu rozpoczęcia podróży

Zawieranie ubezpieczeń

W celu zawarcia ubezpieczenia w ramach PRWANIK DLA LEKARZA należy:

KROK 1.
Bezpośrednio skontaktować się z APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.

APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, Polska,
tel. +48 22 295 80 50
fax: +48 22 295 80 52
e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

KROK 2.
Wypełnić wniosek o ubezpieczenie:

pisemnie i przesłać fax: (22) 295 80 50, e-fax: (22) 295 80 52

Uwaga:
W przypadku gdy lekarz nie jest klientem APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o., niezbędne jest dodatkowo wypełnienie i przesłanie pełnomocnictwa

fax: (22) 295 80 50, e-fax: (22) 295 80 52

Zgłoszenie szkody

W celu skorzystania z gwarantowanych usług w ramach programu PRAWNIK DLA LEKARZA, lub w przypadku zgłoszenia szkody należy:

Photo Medbroker

Bezpośrednio skontaktować się z Centrum Wsparcia Prawnego APRIL Polska Medbroker

od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9 – 21,

pod numerem telefonu (22) 568-98-97

adresem e-mail: lex@coris.com.pl lub medbroker@coris.pl

W pozostałych godzinach Centrum zapewnia możliwość pozostawienia informacji, na podstawie której niezwłocznie nastąpi kontakt zwrotny operatora Centrum.

Dokumenty do pobarnia :

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEKARZY

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEKARZY

Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

Pobierz

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.