Pakiet ubezpieczenia dla lekarzy i lekarzy dentystów nie posiadających indywidualnych praktyk lekarskich

STANDARDOWY

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza z rozszerzeniem o szkody rzeczowe, suma gwarancyjna 500 000 zł
 • Ochrona Prawna Zawodowa Lekarza
 • Wsparcie prawne

LUX

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza z rozszerzeniem o szkody rzeczowe, suma gwarancyjna 1 000 000 zł
 • Ochrona Prawna Zawodowa Lekarza
 • Wsparcie prawne

VIP

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza z rozszerzeniem o szkody rzeczowe, suma gwarancyjna 2 000 000 zł
 • Ochrona Prawna Zawodowa Lekarza
 • Wsparcie prawne

Dokumenty do pobarnia :

Ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia OC

Ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia OC

Pobierz
Szczególne warunki ubezpieczenia Prawnik dla lekarza

Szczególne warunki ubezpieczenia Prawnik dla lekarza

Pobierz

info

Informacje Ogólne

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – lekarz, lekarz dentysta posiadający indywidualną praktykę lekarską.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty.

Warunki wsparcia prawnego w ramach programu ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów.

Wsparcie prawne

I. Wsparcie prawne

Kontakt

od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9 – 21, pod numerem telefonu: (22) 568-98-97
adresem e-mail: lex@coris.com.pl lub medbroker@coris.pl.
W pozostałych godzinach Centrum zapewnia możliwość pozostawienia informacji o zaistnieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zadaniem Centrum jest udzielanie ubezpieczonym lekarzom bezpłatnej usługi obejmującej miedzy innymi:

 • informacji prawnych w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialność cywilnej oraz procedurach i przebiegu procesu odszkodowawczego.
 • informacji o warunkach ogólnych i warunkach szczególnych ubezpieczeń.

Procedura i zasady obsługi przez Centrum Informacji Prawnej APRIL Polska Medbroker

 1. Lekarz dzwoni do Centrum lub przesyła zapytanie e-mailem.
 2. Doradca Centrum poznaje problem Lekarza.
 3. Wszystkie rozmowy z Lekarzem są nagrywane i przechowywane.
 4. Jeśli zapytanie wykracza poza zakres obsługi przez Centrum, świadczenie usługi zostaje zakończone. Doradca informuje Lekarza, iż takie zapytanie nie może być obsłużone w ramach tej oferty i że skontaktuje się z Lekarzem bezpośrednio przedstawiciel APRIL Polska Medbroker.
 5. Jeżeli sprawa wymagać będzie kilku kontaktów z Lekarzem, każdorazowo Doradca umawia się na taki kontakt i podejmuje go pod wskazanym do kontaktu numerem telefonu w terminie ustalonym z Lekarzem, każdy kontakt odnotowywany jest w raporcie.
 6. W kontaktach z Lekarzem, Doradca dąży do ograniczenia przesyłania dokumentów do Centrum.
 7. Jeśli przesłanie dokumentu przez Lekarza jest konieczne i warunkuje właściwe doradztwo wówczas Lekarz proszony jest o jego przesłanie. Każdorazowo otrzymanie takiego dokumentu odnotowywane jest w raporcie z datą otrzymania, a sam dokument archiwizowany jest łącznie ze sprawą Lekarza.
 8. Jeśli natomiast w drodze doradztwa następuje przesłanie Lekarzowi z Centrum dokumentów, wówczas w raporcie odnotowany zostaje rodzaj i termin przesłanego dokumentu oraz adres e-mail, adres korespondencyjny lub nr faxu, na który taki dokument został przesłany.
 9. Każdy kontakt Lekarza z Centrum jest odnotowany w systemie.
 10. Usługi Centrum Informacji Prawnej APRIL Polska Medbroker są bezpłatne dla ubezpieczonego Lekarza, w ramach pośrednictwa APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.

II. Reprezentacja Prawna Lekarza

Kontakt

Adres siedziby: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa tel. kontaktowe: +48 22 295-80-50, fax: +48 22 295-80-52
e-mail: centrala.medbroker@pl.april.com

Wyspecjalizowana Kancelaria Prawna, świadcząca dla ubezpieczonego Lekarza obsługę prawną w zakresie prawa ubezpieczeniowego, rozwiązywania sporów, reprezentacje lekarza w postępowaniu ugodowym, sądowym lub odszkodowawczym.

Koszty obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarie Prawną są ustalone z kancelarią, koszty obniżają sumę gwarancyjną, określane są od wysokości roszczenia i wynoszą z tytułu prowadzenia zastępstwa prawnego, w wszystkich instancjach:

Table

w/w koszty nie obejmują opłat sądowych oraz administracyjnych

Zawieranie ubezpieczenia

Dla lekarzy obsługiwanych dotychczas przez APRIL Polska Medbroker, w przypadku wznowienia ubezpieczeń, lub chęci zawarcia 
nowych ubezpieczeń, możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez: tel.: (22) 295 80 50, lub e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com, lub zgodnie z poniższą procedurą.

1. ZLECENIE

Możliwości pozyskania zlecenia:

 1. wydrukowanie z niniejszej strony Zlecenie
 2. otrzymanie druku w siedzibie APRIL Polska Medbroker lub od przedstawiciela APRIL Polska Medbroker
 3. ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, faksem, tel. + 48 22 295 80 50, fax: +48 22 295 80 52

2. MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA:

 • osobiście: APRIL Polska Medbroker sp. z o. o. osobiście: APRIL Polska Medbroker sp. z o. o.  ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa,
 • telefonicznie nr tel. + 48 22 295 80 50, fax. + 48 22 295 80 52
 • e-mailem: lekarz.medbroker@pl.april.com

3. OPŁACANIE SKŁADKI W WYSOKOSCI WŁAŚCIWEJ DLA WYBRANEGO UBEZPIECZENIA

Składka płatna przelewem po otrzymaniu polisy bezpośrednio na konto PZU, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

4. DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

 1. e-mailem lekarz.medbroker@pl.april.com
 2. faks +48 22 295 80 52
 3. pocztą
 4. bezpośrednio złożenie w siedzibie APRIL Polska Medbroker - ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub od przedstawiciela APRIL Polska Medbroker

5.OTRZYMANIE DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIA

Polisa jest wysyłana pocztą, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

Instrukcja szkodowa

Instrukcja postępowania

roszczenie pacjenta o nieudzielenie lub nienależyte udzielenie świadczenia medycznego, instrukcja dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Krok I
bezwarunkowo wymagać od poszkodowanego lub pełnomocnika poszkodowanego pisemnego zgłoszenia roszczenia.

Krok II
jeżeli masz wykupione ubezpieczenie ochrony prawnej lub objęty jesteś wsparciem prawnym np. organizowanym przez Izbę Lekarską niezwłocznie skontaktuj się z Ubezpieczycielem lub Izbą w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

Krok III
niezwłocznie zawiadomić swojego Ubezpieczyciela u którego zawarte jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dane kontaktowe, formy zgłoszenia szkody zazwyczaj są umieszczone na ogólnodostępnych stronach każdego Ubezpieczyciela.

Krok IV
bezwarunkowo współpracuj z swoim ubezpieczycielem odpowiadając na jego korespondencje oraz postępuj zgodnie z jego wytycznymi lub zaleceniami, udzielaj wyczerpujących wyjaśnień.

Krok V
wszelką otrzymywaną od poszkodowanego lub jego pełnomocnika korespondencje dotyczącą roszczenia niezwłocznie przesyłaj do swojego Ubezpieczyciela, w szczególności wezwania, pozwy sądowe, orzeczenia, wyroki sądu, itd.

Ważne

 • w trakcie prowadzenie postepowania likwidacyjnego, nie prowadź samodzielnej korespondencji w sprawie roszczenia, wszystko konsultuj z ubezpieczycielem.
 • bez konsultacji i pisemnej zgody ubezpieczyciela nie możesz poszkodowanemu składać żadnych przyrzeczeń lub oświadczeń.
 • korespondencje z ubezpieczycielem prowadź w formie pisemnej umożliwiającej udokumentowanie wykonanych działań tj. poczta, e-mail.
 • ubezpieczyciel może ale nie musi uczestniczyć w postepowaniu sądowym.
 • poszkodowany może bezpośrednio zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela, wówczas to ubezpieczyciel będzie z Tobą w kontakcie w celu potwierdzenia okoliczności zdarzenia, współpracuj z ubezpieczycielem.
 • jeżeli ubezpieczyciel w toku prowadzenia postepowania likwidacyjnego stwierdzi brak Twojej odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie, wówczas nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania chyba że postępowanie sądowe i prawomocny wyrok orzeknie Twoją winne.
 • w przypadku zdarzenia mogącego spowodować powstanie roszczenia, skontaktuj się z Ubezpieczycielem lub APRIL Polska Medbroker.

Pamiętaj

W przypadku niezawiadomienia Ubezpieczyciela lub braku współpracy z Ubezpieczycielem, Ubezpieczyciel może uwolnić się od odpowiedzialności lub zmniejszyć świadczenie.

W przapadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z APRIL Polska Medbroker

Dane kontaktowe do Centrum Informacji Prawnej APRIL Polska Medbroker

od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9 – 21,
pod numerem telefonu +48 (22) 568-98-97
adresem e-mail: lex@coris.com.pl oraz medbroker@coris.pl.

Skontaktuj się z nami

APRIL to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy powstały w 1988 roku we Francji (Lyon). Założyciel APRIL, Bruno Rousset, przyjął sobie za główny cel dostarczenie klientom kompleksowych i zarazem prostych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości: Prostota, Empatia, Wyobraźnia, Czas reakcji. Zgodnie z mottem Grupy "Zmieniamy oblicze ubezpieczeń", działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.